Aanmelden en inschrijving nieuwe kinderen

Geïnteresseerde ouders worden van harte uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding tijdens schooluren. U kunt hiervoor contact opnemen met onze de school via telefoonnummer 0578-620426. Wij sturen u dan van tevoren ons informatiepakket toe.

Na het gesprek en de rondleiding kunt u uw kind bij ons aanmelden. Hiervoor vult u het inschrijfformulier in, dat u kunt opvragen op school.

Na de aanmelding mag uw kind bij wijze van schoolgewenning, vier maal komen meedoen in de groep.

Ongeveer 4 weken voordat het kind 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging om te komen wennen. De wenmomenten zijn meestal op maandag- en vrijdagochtend. Bij het eerste wenmoment stellen de stamgroepouders zich voor en ontvangt u de stamgroepbrief, de schoolkalender en een informatieboekje.

De eerste weken na de start

4 weken na de start van uw kind, wordt u uitgenodigd door de stamgroepouders voor een kop koffie en een praatje. Na 6 weken volgt er een gesprek met de stamgroepleiders. Daarna volgen de reguliere gespreksmomenten. Mochten er tussendoor vragen zijn, of dat u ergens tegen aan loopt, dan kunt u altijd contact opnemen met de stamgroepleiders.

In de weken voor de zomervakantie gaan alle kinderen op een vast moment kennismaken met hun nieuwe stamgroep. Dan worden ook de nieuwe kleuters uitgenodigd die meteen na de zomervakantie starten. De kinderen worden leerplichtig op de eerste schooldag van de maand waarin zij 5 jaar worden.

Aanmelding kinderen hogere groepen en/of van andere basisschool

Bij verhuizing uit andere plaatsen of bij kinderen afkomstig van andere basisscholen wordt er gekeken of er plaats is in de gevraagde groep. Tevens wordt met de intern begeleider de onderwijsbehoeften van het kind besproken. In ons School Ondersteuningsprofiel kunt u lezen welke kinderen wij een goede plek kunnen bieden. Vervolgens kijken wij samen met de ouders en de intern begeleider naar de mogelijkheden binnen ons onderwijs, waarbij wij rekening houden met de groepssamenstelling en de groepszwaarte. Kinderen afkomstig van andere basisscholen zonder verhuisreden, zien wij voor een kennismakingsperiode van minimaal een week. Het kind draait deze week volledig mee in ons onderwijs. Definitieve plaatsing is pas mogelijk na deze kennismakingsperiode, na het inwinnen van inlichtingen bij de ‘huidige’ school en na ontvangst van het onderwijskundige rapport.

Kinderen van andere jenaplanscholen zijn altijd welkom.

Wanneer u van een andere school binnen de gemeente Epe komt, en interesse heeft voor onze school, vragen wij u de huidige school daarvan op de hoogte te brengen. Wij nemen vervolgens ook contact op met de desbetreffende school (geldende afspraak binnen de Gemeente).

Wij heten u van harte welkom op Jenaplanschool ’t Hoge Land. We zien uit naar een ontmoeting met u en uw kind(eren)!